O-Lib
Onafhankelijk Liberaal

Waar staat O-Lib voor? Onze uitgangspunten


O-Lib baseert haar uitgangspunten op het moderne liberalisme. Dit is gestoeld op 5 kernwaarden:

Vrijheid
Jouw vrijheid eindigt waar iemand anders’ vrijheid begint. Maar individuele vrijheid wordt niet alleen beperkt door de medemens. Ook door alle individuen tezamen, de maatschappij. Daarom zal liberale politiek altijd een evenwicht proberen te vinden tussen eigen belang en algemeen belang. De overheid moet ervoor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk vrijheid geniet. Dat betekent bijvoorbeeld dat overregulering moet worden voorkomen.

Verantwoordelijkheid
Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid. Iedereen dient zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van zijn medemens en de maatschappij. Individuele zelfredzaamheid betekent dat verantwoordelijkheden niet op anderen afgewenteld worden. Eigen verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat mensen vreedzaam kunnen samenleven. Met respect voor andermans gevoelens, opvattingen, bezit, keuzes, maatschappelijke positie en etnische afkomst.

Verdraagzaamheid
Verdraagzaamheid betekent respect voor de uniekheid van ieder mens. Je bent pas geestelijk vrij als je in woord, geschrift en gedrag uiting kan geven aan je gevoelens. Als je naar eigen keuze kan bewegen en met anderen van gedachten kan wisselen. Daarbij dienen de rechten, meningen en gevoelens van anderen gerespecteerd te worden. Onverdraagzaamheid moet worden voorkomen en verdraagzaamheid moet worden gestimuleerd.

Sociale rechtvaardigheid
Liberaal is pas echt sociaal. Sociale rechtvaardigheid is een van de leidende beginselen van het liberalisme. Als Liberaal zorg je voor mensen die daar zelf niet, of in mindere mate toe in staat zijn. Niet door ze zwak te houden, maar door ze sterk te maken. Niet door ze inactief te maken, maar door hun zelfredzaamheid te stimuleren. Niet door ze dom te houden, maar door hun zelfontplooiing te ondersteunen.

Gelijkwaardigheid
Ieder mens is gelijkwaardig. Maar niet gelijk. Want ieder mens is anders. Gelijkwaardigheid is de basis voor elk individu. Om zich in vrijheid te kunnen ontplooien. De rechtsstaat en een democratisch staatsbestel zijn onmisbare voorwaarden voor de vrijheidsbeleving van mensen. Alleen in een rechtsstaat heeft iedereen gelijke rechten en worden grondrechten gewaarborgd. Iedereen is verzekerd van een onafhankelijke rechtspositie, ook ten opzichte van de overheid.


Voor meer informatie, volg deze link:   http://nl.wikipedia.org/wiki/Liberalisme